História

Súčasná štruktúra „skupiny GENERIX“ sa zavŕšila v roku 2006 transformáciou spoločností GENERIX, a.s., Market Maker Slovakia, s.r.o. a BlueCube, a.s., avšak jej počiatky môžeme definovať od roku 1997, kedy súčasný management začal svoje pôsobenie v spoločnosti Market Maker Slovakia, s.r.o. (v súčasnosti GENERIX CONSULTING, s.r.o.).

Vo svojich počiatkoch sa hlavné podnikateľské aktivity a ciele spoločnosti zamerali na poskytovanie finančných služieb v rámci poisťovníctva a zaistenia, finančného poradenstva a mandátnej správy rizikových aktív, kedy vznikli prvé základy súčasnej štruktúry (podoby). Nasledovala spolupráca s významnými spoločnosťami a inštitúciami na území SR ako aj na zahraničnom trhu, o čom svedčia aj naše referencie, v rámci ktorej sme získavali mnohé skúsenosti, tvorilo sa súčasné know–how, čo zároveň prispelo ku kredibilite managementu.

Súčasnosť

Počas vývoja sa spoločnosť začala sústreďovať aj na realizáciu vlastných investičných projektov, ktoré neskôr z organizačných a finančných aspektov vyústilo k transformácii všetkých spoločností do súčasnej podoby usporiadania holdingového typu spoločností „skupiny GENERIX“, pričom si spoločnosť stanovila hlavné smery, ktoré priamo nadväzujú na súčasnú štruktúru spoločností.

 

1. Investovanie do vybraných aktivít, ktoré z dlhodobého hľadiska posilnia postavenie našej spoločnosti na trhu a zabezpečia dlhodobý rast s maximálnym výnosom so zameraním na:

  • Odkup rizikových aktív
GENERIX, a.s. na území SR, GENERIX, s.r.o. na území Českej republiky
  • Private equity
GENERIX GROUP Ltd. LONDÝN
  • Real estate
GENERIX INVESTMENT, a.s.

 

2. Naďalej poskytovať služby, či už našim dlhodobým alebo novým klientom v rámci našich aktivít so zameraním na:

  • pohľadávkový manažment (mandátna správa pohľadávok)
  • poistný a záistný manažment
  • verejné obstarávanie (so zameraním na predaj pohľadávok a poistný manaĆŸment)

Tieto služby sú poskytované spoločnosťou GENERIX CONSULTING, s.r.o (predtým Market Maker Slovakia, s.r.o.)

Predovšetkým oblasť Odkup rizikových aktív v poslednom období zaznamenala veľký rast, o čom svedčí výška spravovaných (riadených) rizikových aktív „skupiny GENERIX“, ktorá či už priamo vo vlastnom portfóliu alebo cez správu, riadi rizikové aktíva v hodnote cca 96 mil. EUR.