Svoje produkty poskytujeme pre svojich klientov v rámci spoločnosti GENERIX CONSULTING, s.r.o., ktorá v súčasnosti pôsobí ako špecializovaná dcérska spoločnosť v rámci finančnej „skupiny GENERIX.“ Počas svojho vývoja prešla spoločnosť mnohými zmenami, ako v oblasti základných predmetov činností, tak aj z pohľadu majetkovej štruktúry ako aj zmenou názvu spoločnosti, kde začiatkom roka 2004 došlo k významnej fúzii s maklérskou spoločnosťou Eastmen, spol.s r.o..

Súčasné spektrum služieb poskytovaných zo strany spoločnosti GENERIX CONSULTING, s.r.o. je výsledkom dlhodobého procesu špecializácie v kontexte požiadaviek trhu, pričom za nosné sú považované:

 

Pohľadávkový manažment

Pohľadávkový manažment realizujeme dvoma spôsobmi a to jednak

  • priamym odkúpením pohľadávok,
  • mandátnou správou.

V oboch prípadoch klientovi ponúkame kompletný servis pozostávajúci z analýzy stavu pohľadávok, posúdenia bonity dlžníka, návrhu optimálneho riešenia, právneho zastupovania v súdnom i mimosúdnom konaní ako i priamo rokovania s dlžníkom za účelom rýchleho vysporiadania dlžníkových záväzkov. Pri deblokácii pohľadávok sa snažíme nepoškodiť vzťah medzi pôvodným veriteľom a dlžníkom, uprednostňujeme mimosúdne dohody, ktoré rešpektujú dlžníkove finančné možnosti a neohrozujú jeho existenciu, no na druhej strane vedú k úspešnému vymoženiu pohľadávok veriteľa.

Hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti GENERIX, a.s. je sektor zdravotníctva. Počas nášho pôsobenia v tejto oblasti sme spolupracovali takmer so všetkými nemocnicami na území Slovenska, čím sme získali aktuálne a detailné informácie ohľadne fungovania tohto segmentu. V našom portfóliu je viacero dodávateľov zdravotníckeho materiálu, pomôcok a prístrojov, ako aj iných poskytovateľov služieb, ktorí evidovali desaťtisícové pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam. Rešpektujúc súčasnú zlú finančnú situáciu v zdravotníctve pristupujeme citlivo a individuálne ku každému jednému dlžníkovi.

 

Poistný a záistný manažment

POISTENIE

Výkon činnosti v oblasti poisťovníctva zahŕňa poskytovanie komplexného spektra služieb v oblasti poisťovníctva zo strany spoločnosti GENERIX CONSULTING, s.r.o. (predtým Market Maker Slovakia, s.r.o.), ktorého základnou úlohou je dosiahnutie optimálneho pomeru medzi šírkou poistného krytia a cenou poistenia. Spoločnosť GENERIX CONSULTING, s.r.o. vykonáva svoju  sprostredkovateľskú činnosť v poisťovníctve na základe povolenia udeleného Národnou Bankou Slovenska ako samostatný finančný agent s oprávnením v sektore poistenia a zaistenia.

Našou náplňou je revízia a preskúmanie poistných zmlúv, vypracovanie dôkladnej analýzy poistiteľných rizík, príprava návrhu poistenia vychádzajúceho z objektívnych potrieb klienta, spracovanie návrhu poistnej zmluvy a zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy s vybranou poisťovňou. Spolupracujeme tiež pri posudzovaní a riešení poistných udalostí klienta.

ZAISTENIE

Nezanedbateľnou časťou monitoringu poisťovacích spoločností prostredníctvom spoločnosti GENERIX CONSULTING, s.r.o., je aj sledovanie a hodnotenie vývoja ich zaistenia. Zaistenie, či už momentálne uvažujeme o obligatórnom, fakultatívnom alebo inom druhu zaistenia, zohráva v prípade posudzovania kvality poistného krytia mimoriadne dôležitú úlohu. Zjednodušene možno o zaistení povedať, že ide o poistenie poistenia. Zaistenie sa charakterizuje ako rozloženie rizika medzi poisťovateľa a jedného alebo viacerých zaisťovateľov. Zaistenie sa môže realizovať rôznymi formami, pričom platí zásada, že poisťovateľ sa na všetkých udalostiach podieľa dohodnutým podielom. Z právneho hľadiska teda ide o právny vzťah, kde poisťovňa prenecháva časť poisteného rizika inej poisťovni alebo špecializovanej inštitúcii – zaisťovni.

Zaistenie vo svojej podstate rozširuje kapacitu poisťovateľa, dáva istotu finančnej schopnosti uhradiť straty spôsobené poistenými rizikami a pre poisťovňu vytvára lepšie podmienky pre rovnomernosť nákladov na poistné plnenia.

Medzi naše silné stránky patrí:

  • dlhoročná znalosť domáceho aj zahraničného poistného trhu,
  • úzka a preverená spolupráca s renomovanými poisťovňami,
  • profesionálny tím odborníkov schopných posúdiť potrebu klienta.

 

Verejné obstarávanie

Jednou z ďalších činností, ktoré spoločnosť GENERIX CONSULTING, s.r.o. poskytuje pre svojich klientov, a ktorá vyplýva z ich požiadaviek, je zabezpečovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Táto činnosť sa natoľko rozvinula, že sme ju zaradili medzi nosné služby poskytujúce našim klientom. Opiera sa jednak o skúsenosti s výberovými konaniami a zároveň o tím skúsených a vyškolených zamestnancov v danej oblasti.

Predmetné služby a komplexný servis s nimi súvisiaci vykonáva spoločnosť majoritne pre tuzemských klientov, pričom služby sú zabezpečované odborne vyškoleným tímom špecialistov.

Kvalitu a spoľahlivosť jednotlivých služieb spoločnosti GENERIX CONSULTING, s.r.o. odzrkadľujú aj referenční klienti, ktorým boli zo strany spoločnosti poskytnuté služby s vysokou kvalitatívnou úrovňou, ako aj systematickým prístupom.